10 GODE RÅD TIL AT FÅ FLERE PIGER MED I AKTIVE FÆLLESSKABER

Det største frafald i idrætten sker i teenageårene, hvor kun 19% af pigerne lever op til anbefalingerne om fysisk aktivitet. Og især piger med etnisk minoritetsbaggrund deltager mindre i idræt og fysisk aktivitet. Det kalder på nytænkning i, hvordan vi udvikler, designer og tilrettelægger aktiviteter, der kan bidrage til, at flere piger finder vej til de aktive fællesskaber. GAME har i samarbejde med LOA udviklet 10 gode råd til at engagere idrætsuvante piger i aktive fællesskaber.

DOWNLOAD FOLDER MED DE TI RÅD

1. INVITER PIGERNE IND I FÆLLESSKABET
Pigerne opsøger ikke idrætsfællesskaberne selv – de skal inviteres. Det kan bl.a. ske gennem opsøgende arbejde på fx skoler og fritidsklubber eller ved at få forældre og lokale nøglepersoner til at være ambassadører for de lokale idrætsfællesskaber.

 2. TILPAS AKTIVITETER TIL LOKALE FORHOLD OG BEHOV
Pigerne skal ikke tilpasse sig til de aktiviteter, der allerede er til rådighed. Derimod skal der udvikles lokalforankrede aktiviteter, som er nøje tilpasset pigernes specifikke interesser, ønsker og behov. Det kræver et grundigt forarbejde med bl.a. indsamling af viden om målgruppen.

3. STØT OP OM DIVERSITET VED AT FORSTÅ KULTURSPECIFIKKE BARRIERE
Piger med minoritetsbaggrund søger kulturel, praktisk og social tryghed. Skab derfor trygge rammer og afskærmede rum for pigerne efter behov. Derudover kan man arrangere aktiviteter, hvor pigerne ikke skal skifte tøj samt give mulighed for fx at dyrke sport med tørklæde.  

 4. BRUG EN TRYG OG NÆR LOKALITET
Deltagelse i idræt og fysisk aktivitet forudsætter en følelse af at ’høre hjemme’ i den sociale sammenhæng, hvor idrætsaktiviteten finder sted. Det er vigtigt med steder og mennesker, der føles velkendte og som pigerne har tillid til. Placeringen af aktiviteten i lokalmiljøet i nær geografisk afstand er afgørende. Det kan også være godt at bruge en kendt og tryg ramme som fx skolen.

5. ENGAGER KVINDELIGE ROLLEMODELLER SOM TRÆNERE
Et stærkt bånd mellem de deltagende piger og træneren bidrager til øget fastholdelse og motivation. Den tillidsfulde og tætte relation kan styrkes ved at engagere kvindelige rollemodeller, som pigerne kan spejle sig i og tale med om det, der også fylder uden for træningen. Træneren skal være velkommende, positiv og empatisk og sikre, at alle deltagere føler sig set og hørt.

 6. INDDRAG PIGERNE SOM MEDSKABERE AF AKTIVITETERNE
Det er vigtigt at være lydhør over for pigernes ønsker og behov og involvere dem i at udvikle og definere aktiviteterne. Skab en kultur, hvor det er naturligt for pigerne at give feedback og komme med inputs til træningsindholdet. Det bidrager til at styrke deres engagement og følelse af ejerskab.

 7. MULIGGØR AT PIGERNE KAN OPBYGGE STÆRKE RELATIONER
Mange piger nedprioriterer sport og motion for at ”være sammen med deres veninder”. Arbejd med at gøre idrætstilbuddet til et sted hvor man kan dyrke  fællesskabt. At skabe et socialt rum omkring aktiviteten er derfor afgørende. Ræk ud til venindegrupperne og giv plads til, at pigerne kan kultivere deres veninderelationer. Det er vigtigt at frigøre tid til de uformelle snakke og tænke det relationelle ind i aktiviteterne.

 8. SKAB ET TRYGT RUM UDEN PRÆSTATIONSPRES
Især teenagepiger forbinder deltagelse i sport med at kunne præstere på forhånd, og de har i denne aldersperiode svært ved at sætte sig selv og kroppen på spil i de sociale fællesskaber. Skab et trygt rum, hvor det er acceptabelt at fejle. Sørg for, at alle piger er en del af aktiviteten og at der sættes opnåelige mål, der kan fremme anerkendelse og personlig succes.

9. SØRG FOR AT PIGERNE OPLEVER HURTIG PROGRESSION
Det er vigtigt at pigerne oplever hurtig progression i aktiviteten og tilegner sig nye færdigheder. Træneren skal være i stand til at bygge bro mellem pigernes forskellige niveauer og være opmærksom på de piger, der har brug for lidt ekstra støtte. Progression kan desuden understøttes ved løbende at tildele pigerne et særligt ansvar, f.eks. planlægger en opvarmning.

10. SKAB TILLID TIL AKTIVITETEN BLANDT FORÆLDRENE
Forældrenes tillid til og validering af aktiviteter er afgørende ift. at motivere pigerne til at deltage. Det kan fremmes gennem lokal forældreinvolvering og dialog om, hvordan sport kan have en positiv indvirkning på andre områder af pigernes liv. Skab en ramme, hvor forældre kan involvere sig på deres egne præmisser, så en omfattende forældreopbakning ikke bliver forudsætning for deltagelse. 

Skip to content