IAKS Nordic møde, Gem datoen! - IAKS Nordic Meetup, Save the date!

Danish: D. 23. september kl. 9.00 – 11.00 afholdes digitalt møde med temaet innovation og organisation med gode eksempler på sportsfaciliteter, byggeri og brug. English: The 23rd of September 9.00 – 11.00 for a digital breakfast meeting on the theme Innovation and cooperation, good examples concerning sports facilities, building and usage.

DANSK: Vi er IAKS Nordic og vi ønsker med denne invitation, at vække din interesse for at blive en del af vores organisation. IAKS Nordic er en non-profit forening med formålet at bringe mennesker, organisationer, offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder, der har interesse i sports- og fritidsfaciliteter, sammen.

Webinaret er gratis og kræver ikke tilmelding. Du tilgår webinaret på dagen d. 23/9 kl. 9.00 via nedenstående link.
https://zoom.us/j/92049010455?pwd=TW9lLzluZFNOYzJVa2ZnWk1WSnk5UT09

Agenda:

Sportshaller i dag og i morgen. Oliver Vanges, udviklingskonsulent LOA

I 2016 lancerede Lokale og Anlægsfonden (LOA) en kampagne med det formål at genoverveje den traditionelle sportshal, i harmoni med nutidige tendenser og behov. I dette oplæg forklarer Oliver Vanges baggrunden for kampagnen og resultaterne.

Paradokser i byggeriets tidlige faser. Phd Flemming Overgaard, Partner i Keingart Architects.

Mange kommuner og sportsklubber, der får ideer til byggeprojekter, går for hurtigt i løsningsmodus og bygger ofte faciliteter af samme type, som de allerede har lavet. For at skabe innovative faciliteter, der er bedre forberedt til at dække fremtidens behov, er der behov for at stoppe op og analysere både behov og mulige nye løsninger. I denne session vil Flemming Overgaard præsentere en række centrale udfordringer og introducere metoder og værktøjer, der gør det muligt at udvikle fremtidsorienterede løsninger i et samarbejde mellem brugere, beslutningstagere, eksperter og arkitekter.

Strategiske potentialer i aktivitetsregistrering i sportsfaciliteter
I lyset af den stigende interesse for aktivitetsregistrering i sportsfaciliteter med kameraer, har Lokale og Anlægsfonden (LOA) iværksat et pilotprojekt med det formål at formidle og undersøge, hvordan aktivitetsregistrering med kameraer kan bruges strategisk af fonden og kommunerne. Pilotprojektet blev lanceret i 2018 i samarbejde med et lille antal kommuner, hvor cirka 100 kameraer blev opsat, primært i kommunernes idrætsfaciliteter. Projektet er evalueret af Peter Forsberg og Daniel Hayman fra Idrættens Analyseinstitut. Peter Forsberg vil præsentere de strategiske perspektiver for kameraregistrering af aktiviteter i sportsfaciliteter med fokus på fire centrale temaer.

Samarbejde mellem den private sektor og kommunerne
Kommunernes behov for at investere i kommunale ejendomme er en generel udfordringer. Der er et par eksempler på samarbejde mellem den kommunale og den private sektor i Stockholm/Sverige med henblik på at opnå mere i samarbejde. Den private sektor på den anden side, viser en stor interesse for at være en del af samarbejdet. I denne session giver Marina Högland og Emma Lundkvist nogle perspektiver fra den private sektor og Stockholm by.

English:Below You find a link to the Nordic Meetup webinar. Hope You can join in! Attached You find a more detailed programme.

We are IAKS Nordic and would with this invitation like to awaken Your interest in joining our organization. IAKS Nordic is a non-profit association with the purpose of bringing together people, organizations, public authorities, institutions and companies interested in sports and leisure facilities.

The Meetup is free of charge and open for everyone interested or involved in building or operating sportsfacilities.

Please click the link below to join the webinar:

https://zoom.us/j/92049010455?pwd=TW9lLzluZFNOYzJVa2ZnWk1WSnk5UT09

Agenda:

Sports halls for today and tomorrow. Oliver Vanges, development consultant LOA 

In 2016 The Danish Foundation for Culture and Sport facilities (LOA) launched a campaign aiming at rethinking the traditional sports hall in harmony with contemporary trends and needs. In this presentation Oliver Vanges explains the background for the campaign and the results.

Transcending the paradoxes in the early stages of construction projects. Phd Flemming Overgaard, Partner in Keingart Architects. 

Many municipalities and sports clubs that get ideas for construction projects, go too fast into solution mode and reproduce facilities of the same type as they already have. In order to create innovative facilities that are better prepared to cover the needs of the future, there is a need to stop and analyse both needs and possible new solutions. in this session Flemming Overgaard will present a number of key challenges and introduce methods and tools that make it possible to develop future-oriented solutions in a collaboration between users, decision-makers, experts and architects.

Strategic potentials for activityregistration in sports facilities 
In light of the growing interest in activityregistration in sports facilities with cameras, The Danish foundation for Culture and sport architecture (LOA) has launched a pilot project aimed at disseminating and investigating how activity registration with cameras can be used strategically by the foundation and municipalities. The pilot project was launched in 2018 in collaboration with a small number of municipalities, where approximately 100 cameras were set up, primarily in the municipalities’ sports facilities. The project has been evaluated by Peter Forsberg and Daniel Hayman from The Danish Institute for Sport Studies. Peter Forsberg will present the strategic perspectives of camera registration of activities in sport facilities with focus on four central themes

Cooperation between the private sector and the municipalities
The municipalities need of investing in community properties is a general challenge and there are a few examples of working with the private sector in Stockholm/Sweden in order to find new ways of achieving more in cooperation. The private sector on the other hand is showing a great interest to be a part in different ways. In this session Marina Högland and Emma Lundkvist give some perspectives from the private sector and the city of Stockholm.

Skip to content