Skole som lokalt mødested

Lokale og Anlægsfonden er for tiden i gang med at undersøge muligheden for at skabe ”et videncenter i videncenteret”. Vi kalder det en Hub i stedet for videncenter. Arbejdstitlen på den nye hub er VidenHUB – skoler og lokalsamfund. Konkret vil den nye Hub undersøge, hvordan skolen som facilitet både kan være skole og et mødested for foreningsaktiviteter i lokalsamfundet. Sidst men ikke mindst vil vi med Hub’en samle erfaringer og viden op i et struktureret setup.

Tirsdag d. 25.2.2020 af kommunikationsrådgiver Jens G. Friis.

Milliarderne ruller
Der bruges årligt rigtig mange penge til at bygge og renovere folkeskoler. Og som det fremgår af figur 1, er folkeskolen det næstdyreste område på anlægsudgifterne. Godt 3 milliarder blev det til i 2019.

Derfor har vi i Lokale og Anlægsfonden valgt at stille følgende to spørgsmål: Bygger og moderniserer vi i dag skoler på et tilstrækkeligt oplyst grundlag? Og bruger kommunerne de mange milliarder optimalt? Det vil sige baseret på dokumenteret erfaringer og viden.

Indtil videre er vores forsigtige svar til begge spørgsmål: Nej. Derfor har vi valgt at se på mulighederne for at styrke vores viden indenfor skoleområdet. Samtidig ser vi også nogle muligheder i at se på skolen som en mulig facilitet for det lokale foreningsliv og lokalsamfundet generelt.

Opgaven flugter smukt forlængelse af Lokale og Anlægsfondens’ strategi, hvor vi fokuserer på udvikling af mødesteder – gerne i samarbejde med andre aktører, der kan supplere Lokale og Anlægsfodens kompetencer indenfor et konkret område – her altså skoler og lokalsamfund.

Figur 1. Kommunernes brutto-anlægsudgifter fordelt på større områder.

 

Hub’en Lokale og Anlægfondens tredje ben
En Hub i Lokale og Anlægsfonden-regi er en særlig måde at organisere sin opgaveløsning på. Kendetegnet ved blandt andet et skarpt fokus og stor faglighed. Fx denne Hub, hvor vi fokuserer på faciliteter, skoler og lokalsamfund, og hvor aktørerne i og rundt om Hub’en har et særligt indblik i de konkrete potentialer og problemstillinger. Er du interesseret i at læse mere om Hub-tilgangen, kan du læse om den her.

Som det kan ses i figur 2, er Hub’en det tredje ben i Lokale og Anlægsfonden, som kan suppleres efter behov.

Hvorfor VidenHUB – Skoler og lokalsamfund?
Helt overordnet er den korte forklaring, at vi som Videncenter og fond ønsker:

 • At gøre vores styrker – her indenfor skole og lokalsamfund – endnu stærkere
 • At få mere specifik viden med ombord gennem en række Hub-Profiler
 • At akkumulere, sikre og formidle uvildig viden gennem LOA som et Videncenter
 • At fondens midler uddeles på et endnu mere valideret grundlag

Og mere specifikt:

 • Fordi tiden kalder på nye løsningsmodeller, der tager afsæt i brugernes behov (her elever, lærere og lokalsamfund, hvor sidstnævnte både kan være i byer og på landet)
 • For at sikre at skolerne som facilitet bliver brugt 24/7 – som skole og som mødested og ”forsamlingshus”
 • Fordi der i Danmark – og Norden som sådan – er en unik viden omkring skoler og lokalsamfund, som med fordel kan puljes på en måde, så alle kan få tilgang til denne viden
 • Fordi skoler som tidligere nævnt er en tung post på de kommunale budgetter

Vi forestiller os, at partnerne i VidenHUB’en skal være fagpersoner, med et stærkt engagement i skole- og lokalsamfundsproblematikker. Ideelt set vil Hub’en bestå af 10-12 personer.
Uden at vi nødvendigvis har fået tilsagn fra alle, ser vi følgende organisationer som oplagte partnere og deltagere i arbejdet:

 • Skolelederforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • Danske Skoleelever
 • Skole og Forældre
 • KL
 • Dansk Skoleidræt
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Kulturhusene i Danmark
 • Universitetsverdenen
 • Byggetekniske organisationer/eksperter
 • Andre fonde og foreninger med interesse indenfor området

Konkrete bud på områder, som Hub’en kan tage fat på, er følgende:

 • Skolegården. Rum og plads til forskellige aktiviteter – funktion frem for form
 • De fysiske rammer gør det ikke alene. Der er også brug for en kulturændring
 • Inddragelse af de lokale foreninger fra start – Åben Skole
 • Eleverne i udskoling, bl.a. med henblik på bedre rammer for fysisk aktivitet
 • Skolernes brug af de forskellige faciliteter i undervisningen
 • Faciliteter, der matcher Åben Skole og fritidslivet
 • Skolen som mødested/forsamlingshus i landsbyområder og mindre byer
 • Skolen som mødested/forsamlingshus i udsatte boligområder
 • Skolen som fællesspisning-facilitet

Opråb!
Som nævnt indledningsvist er vi pt. i en undersøgende fase, og derfor vil vi gerne opfordre alle med interesse for folkeskolen og lokalsamfundet at rette henvendelse til Lokale og Anlægfonden.
Vi tager gerne en opfølgende dialog om mulighederne for et eventuelt Hub-samarbejde.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Jens G. Friis på jgf@loa-fonden.dk

Skip to content