Strategiføljeton #2: Indsatsområderne i LOA

I det sidste nyhedsbrev indledte vi en lille føljeton om vores strategiarbejde og tog hul på den helt overordnede strategi for LOA. I dette nummer bliver vi mere konkrete, og her kan du læse om vores indsatsområder.

Af: Jens G. Friis, Kommunikationsrådgiver i Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 14. november 2018

Når først den helt overordnede strategi i form af vision, mission og værdier er på plads, starter den mere udfordrede fase med at gøre strategien konkret. Hvor er det, vi skal sætte ind, for at visionen kan realiseres. En vigtig trædesten i denne proces er at definere en række såkaldte indsatsområder, der kan være med til at understøtte strategien, som blandt andet taler om ”bæredygtige mødesteder” til fritidslivet – og ikke blot fysiske faciliteter.

Samfundsrelevante problemfelter
Indsatsområderne kan strække sig over kortere eller længere tid. Nogle over flere år. Sidst men ikke mindst skal indsatsområderne have afsæt i én eller flere konkrete og samfundsrelevante problemstillinger. Der kan fx være tale om kendte og (endnu) ikke kendte problemer indenfor følgende områder:

 • Landområderne: Fraflytning fra landområder, ændret befolkningssammensætning etc.
 • Byområderne: Tilflytning udfordrer byrummet og skaber pladsproblemer til fritidsaktiviteter
 • Fritidsvaner under forandring: Mange nye nicher, ad hoc deltagelse i aktiviteter etc.
 • Ulighed i fritidslivet: Store samfundsgrupper er ikke med eller kun lidt med
 • Køns- og aldersforskelle: Piger og yngre kvinder er mindre med
 • Begrænsede ressourcer: Deleøkonomi, drift versus investeringer, frivillige som ressource
 • Sundhed: Fritidslivets indvirkning på den generelle sundhedsudvikling

Arbejdet med indsatsområderne forløber over tre faser: En afdæknings-, implementerings- og afslutningsfase.

Figur 1. Indsatsområdernes 3 faser


Indsatsområderne er strategiens løftestang
Indsatsområderne er grundlæggende det, der skal få strategien ud over stepperne. Et konkret eksempel på et længerevarende indsatsområde er ”Landsbyklynger”, som er en model for landsbyudvikling, der skal understøtte samarbejde på tværs af landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet. Blandt andet i erkendelse af, at man ikke nødvendigvis har råd til både idrætshal, forsamlingshus og svømmehal i samtlige landsbyer, hvorimod det måske giver god mening at gå sammen i mindre klynger af landsbyer om at løfte opgaverne. Landsbyklynger drives i samarbejde med Realdania og DGI.

Udover landsbyklynger arbejder vi med følgende indsatsområder:

 • Pigers mødesteder: Fokus på at løfte piger og yngre kvinders mødesteder
 • Dobbeltfunktionalitet: Fx kystsikring, der både sikrer mod oversvømmelser samtidig med at det kan være et rekreativt område
 • Udsatte boligområder: Et projekt, der drives sammen med Realdania og som handler om at åbne udsatte boligområder op og skabe mødesteder i boligområderne. Både for områdets beboere og for den øvrige bys beboere
 • Støttepunkter i naturen: Handler om at udvikle såkaldte trailcentre i naturen. Et trailcenter er et mødested i naturen, der fx kombinerer klubhus, bade- og omklædningsfaciliteter, depot mm. for både idrætsforeninger og selvorganiserede brugere
 • Kulturtorvet: Det ”udendørs” og bynære kulturhus
 • Introducerende idrætsanlæg: Handler om at fange dem, der ikke i dag anvender fx idrætshallen, fordi de ikke bryder sig om konkurrenceelementet, men ”bare” gerne vil være med ”uden kamp”
 • Tilgængelighed for alle: Her er der fokus på bevægelse i naturen for fysisk og psykisk handicappede

Alle ovennævnte indsatsområder befinder sig enten i afdæknings- eller implementeringsfasen.

I kølvandet på et indsatsområde vil der blive opsat nogle konkrete mål for området, ligesom målene vil blive understøttet af nogle handlingsplaner. Udover at indsatsområderne skal løse konkrete samfundsrelevante problemstillinger, skal de også understøtte ét eller flere af FN’s 17 Verdensmål. Mere om Verdensmålene i et kommende nyhedsbrev.

Skip to content