LOA’s strategi – hvorfor, hvad og hvordan

Ordene strategi og strategiproces er ofte forbundet med en række svulstige ord og begreber. I stedet for at forsøge at aflive ordene vil vi gerne folde dem ud. Og vi går lige på, da strategiforløbet blandt andet har resulteret i formulering af en ny vision og mission samt en opdatering af organisationens værdier. ”And so what” – vil nogen sikkert spørge og i samme åndedrag måske sige: ”Bare vi ka’ få nogle penge!”.

Torsdag den 18. oktober 2018
Af kommunikationsrådgiver Jens G. Friis

Strategi er godt – handling er nødvendig
Og ja, som fond handler det også om penge. Men en del af resultatet af den strategiske proces er faktisk også, at vi skubber pengene lidt foran os, indtil vi har fået overblikket over, hvad det er for et samfundsrelateret problem, vi skal være med til at løse, og hvordan vi sikrer, at vi med løsningen skaber et bæredygtigt mødested.

Afsættet for strategiarbejdet kunne have være følgende japanske ordsprog:

“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare”

Med andre ord, tingene hænger sammen. Helt overordnet har vi arbejdet ud fra følgende model:


(De sidste to lilla cirkler handler om henholdsvis handlingsplaner samt ressourcer, personale og organisation)


Modellen er én blandt mange mulige, og dermed på ingen måde den eneste ene. Processen kan groft sagt deles op i tre faser med følgende lidt provokerende overskrifter:

  • Den undersøgende fase – markeret med blåt
  • Den udfordrende fase – markeret med pink
  • Det ulidelige fase – markeret med gråt

Den første fase går som regel ganske smertefrit. Her kan alle byde ind med, hvad de ser af både muligheder, trusler, styrker og svagheder, og hvor de ser de gode idéer og forslag til at ”angribe” fremtiden. Herunder også hvordan man som organisation egentlig skal arbejde. Når fasen er ved vejs ende, er ekstrakten af processen et skriv med tre overskrifter: Vision, mission og værdier. Visionen sætter retningen for, hvor organisationen i bredeste forstand gerne vil være i en given fremtid. Missionen fortæller, hvad man som organisation vil lave, for hvem man vil det og sidst men ikke mindst: hvorfor man egentlig vil det. Værdierne fortæller noget om, hvordan vi arbejder, og hvordan vi er til i verden gennem vores holdninger og handlinger.

Visionen
Kort fortalt lyder Lokale og Anlægsfondens vision således:

”Lokale og Anlægsfonden vil være den unikke vidensformidler, smeltedigel og udviklingsfond for fremtidens bæredygtige fritidsliv.”

I kernen handler det ikke kun om at skabe fysiske faciliteter men om at skabe mødesteder. Bæredygtige mødesteder, der kan samle mennesker, engagere, udfordre, stimulere, begejstre, åbne op og skabe åndehuller. Herudover skal mødestedet kunne ”noget”, vi endnu ikke altid ved, hvad er. Dette ”noget” kræver, at Lokale og Anlægsfonden som organisation hele tiden udvikler sig og inddrager nye måder at arbejde og tænke på.

Missionen
Missionen lyder kort og godt:

”Vi inspirerer, udfordrer, rådgiver og støtter dem, der skaber rammerne for fremtidens bæredygtige fritidsliv.”

Vi vil gøre det af egen kraft, men vi vil også gøre det gennem både brugerinddragelse og samskabelse[1], samt gennem vidensbaserede partnerskaber. Alt sammen med afsæt i samfundsrelevante problemstillinger og organiseret i en kombination af et egentligt videncenter og en HUB filosofi, hvor man i HUB’en inviterer relevante partnere ind i kortere eller længerevarende samarbejder omkring konkrete udviklingsprojekter. Lokale og Anlægsfonden skal være ankeret i et videncenter, og HUB’en skal være en ekstra dimension i erkendelse af, at Lokale og Anlægsfonden ikke alene kan sidde inde med den relevante viden til løsning af fritidslivets problemstillinger.

Værdierne baner vejen for mødestederne
I bestræbelserne på at skabe fremtidens mødesteder er det ikke nok ”blot” at beskrive, hvad vi vil gøre, for hvem og hvorfor. Hvordan organisationen vil gøre det er ligeså afgørende, og her er det organisationens værdier, der kommer i spil. Kort fortalt arbejder vi i Lokale og Anlægsfonden ud fra følgende værdier: delende, respektfuldt og inspirerende. I vores tilgang er vi: udfordrende og originale.

Succes eller fiasko…
”Den udfordrende fase” vender vi tilbage til i kommende nyhedsbreve, hvor vi blandt andet kigger på indsatsområder, Verdensmål og vores problembaserede tilgang. ”Den ulidelige fase” vil vi til gengæld ikke sige så meget mere om – bortset fra at betone, at den er afgørende for, om strategien bliver en succes eller fiasko. Det handler om gentagelse, gentagelse, gentagelse – og det handler om det lange seje træk; fordi det er nemlig først, når der for alvor popper bæredygtige mødesteder op derude, at strategien har sat sig spor. Alt andet er indtil da ”bare” snak. Bum.

I det næste nyhedsbrev kigger vi nærmere på indsatsområderne i Lokale og Anlægsfonden.

 

[1] Samskabelse er, når fx offentlige og private aktører (brugere, myndigheder, rådgivere, entreprenører etc.), går sammen om at skabe offentlig værdi defineret bredt som noget, der bidrager til at skabe det gode samfund. Læs evt. mere om samskabelse her.

Skip to content